Appointment-System of the German Foreign Office — Hanoi

Return Continue
Hợp pháp hóa giấy tờ

 

Hẹn cho việc hợp pháp hóa giấy tờ

 

 - Trong cuộc hẹn này có thể hợp pháp hóa tối đa 5 giấy tờ. Nếu muốn hợp pháp hóa nhiều giấy tờ hơn, quý vị phải đăng ký nhiều cuộc hẹn nối tiếp nhau phù hợp với số lượng giấy tờ.

 

- Việc hợp pháp hóa chỉ có thể thực hiện nếu giấy tờ cần hợp pháp hóa đã được Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao Việt Nam chứng nhận trước đó.

 

 

 

Thông tin về việc hợp pháp hóa lãnh sự, các địa chỉ cần thiết cũng như thông tin về các giấy tờ không thể hợp pháp hóa có trên trang web của chúng tôi: link

 
Return Continue

this may take a few moments ...
Your request is being processed ... please wait ... refreshing this page will delay your booking.