Appointment-System of the German Foreign Office — Hanoi

Return Continue
Công chứng bản sao

Hẹn cho việc công chứng bản sao

- Việc phô tô giấy tờ được thực hiện tại Đại sứ quán.

 

- Trong từng trường hợp riêng lẻ, việc công chứng bản sao có thể bị từ chối nếu như Đại sứ quán kiểm tra và nhận thấy rằng trong trường hợp đó đúng ra phải làm thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ. Việc này đặc biệt áp dụng đối với các giấy tờ hộ tịch, văn bằng hay chứng chỉ được cấp tại Đức.  

 

 

 

Quý vị có thể xem thêm thông tin về việc công chứng bản sao trên trang web của chúng tôi: link

 
Return Continue

this may take a few moments ...
Your request is being processed ... please wait ... refreshing this page will delay your booking.