Appointment-System of the German Foreign Office — Hanoi

Return Continue
Nhận hộ chiếu Đức

 

Hẹn nhận hộ chiếu Đức

Đề nghị quý vị chỉ đăng ký cuộc hẹn này sau khi nhận được thông báo của bộ phận cấp hộ chiếu thuộc Đại sứ quán về việc hộ chiếu của quý vị đã được cấp và quý vị có thể đến nhận.

Trong cuộc hẹn này quý vị không thể nộp hồ sơ xin cấp hộ chiếu.

Khi đến nhận hộ chiếu, quý vị cần mang theo hộ chiếu trước đây/hộ chiếu cũ để hủy.
Return Continue

this may take a few moments ...
Your request is being processed ... please wait ... refreshing this page will delay your booking.