Appointment-System of the German Foreign Office — Skopje

Return New Appointment
Listë pritjeje për caktimin e termineve për vizë kombëtare (vizë “D”) / Appointment prebooking list for national visa

Ju tani keni mundësinë, në çdo kohë të regjistroheni për një termin në listën e pritjes për caktimin e termineve, ndërsa në të gjitha rastet do të caktohet termini më i afërt i mundur. Autorizimi i personave të tretë për caktimin e termineve nuk është  as i domosdoshëm e as i kuptimtë.

Për parashtrimin e këskesës për vizë për Gjermani Ju nevojitet një termin për paraqaitje personale. Ju informojmë se në Ambasadën Gjermane në Shkup, kërkesë për vizë mund të parashtrojnë vetëm personat me vendbanim në Maqedoni dhe  që posedojnë letërnjoftim maqedonas ose leje qëndrimi për Maqedoni.

Secili parashtrues i kërkesës, kjo vlen edhe për fëmijët, duhet patjetër të  rezervoi një termin të veçantë / të regjistrohet në listën e pritjes.

Regjistrimi në listën e pritjes dhe caktimi i terminit në sistemin tonë online janë pa pagesë! 

Lista pararegjistruese është e ndarë në:

-          Viza për punësim sipas rregullores për Ballkanin Perëndimor

-          Viza për bashkim familjar dhe tërheqjen e fëmijëve

-          Viza për „Karta e Kaltër / BE“, („Blaue Karte / EU“), bursistë  dhe  studentë, nxënës (zanati) me kontratë gjermane për mësimin e zanatit

-          Viza për punëtorë të kualifikuar me arsim prоfesional të njohur nga autoritetet përkatëse në Gjermani

Pasi të regjistroheni në listë, brenda 30 minutash do të pranoni një e-mail  konfirmues me informacione  plotësuese lidhur me procedurën si edhe një numër identifikimi.  Disa javë pas regjistrimit Tuaj përmes një e-maili të dytë do të informoheni për terminin e saktë për parashtrimin e kërkesës (konfirmimin e terminit).

Aplikuesit që kanë rezarvuar termin për kategorinë e gabuar, nuk do mund të parashtrojnë kërkesën dhe duhet të rezervojnë një termin të ri për kategorinë e saktë.

Ju lutemi  kini parasysh, se nga momenti i regjistrimit  deri tek konfirmimi i terminit, mund të kalojnë disa muaj për shkak të kërkesave të mëdha për momentin. Prandaj Ju lutemi të keni durim dhe të mos parashtroni pyetje plotësuese. 

 

Please note that in order to receive an appointment for filing an application you have to register on the appointment prebooking list. You will receive the earliest appointment possible. It is neither necessary nor useful to engage somebody else to get an appointment.

The prebooking list is divided into

-          Work Visa

-          Visa for family reunion and visa for reunion with children

-          Visa for Blue Card / EU, scholarship holders and students, trainees (Auszubildende)

-          Visas for qualified workers with vocational training that is already recognized by the competent German authorities.

After having registered you will receive a first confirmation via e-mail within 30 minutes. This mail contains a reference number that will allow us to trace your request. Several weeks after the registration you will receive a second e-mail with the exact appointment date (confirmation of appointment).

Please note that due to the large demand the waiting time between registration and confirmation of an appointment can take several months. Please refrain from contacting us in between.

 

 
Return New Appointment

this may take a few moments ...
Your request is being processed ... please wait ... refreshing this page will delay your booking.