Appointment-System of the German Foreign Office — Pristina

Return

Please choose a category

Schengen Visa / Viza Shengen / Šengenske vize
Continue

Seasonal work for students / Punësim sezonal për studentë / Sezonski posao za vreme raspusta
Continue

Family reunification in Germany | Bashkim familjar në Gjermani | Spajanje porodice u Nemačkoj
Continue

Studying in Germany (not for language courses) | Studim në Gjermani (jo për kurse të gjuhës gjermane) | Studiranje u Nemačkoj (ne za kurs jezika)
Continue

Other national visas (Training, EU Blue Card etc.) | Viza nacionale tjetër (shkollim/kualifikim, Kartoni i kaltër i BE-së etj.) | Ostale vrste nacionalnih viza (obuka, Plava Karta EU itd)
Continue

Re-entry ( Residence Permit) / Rihyrje (Lejeqëndrim) / Ponovni Ulazak (Dozvola Boravka)
Continue

Work visa according to Article 26 Clause 2 of the employment regulation (BeschV) (Western Balkans Regulation) | Viza me qëllim fillimin e punësimit sipas § 26 neni 2 i Rregullores së Punësimit (BeschV) (Rregulla për Ballkanin Perëdimor) |Viza za zapošljavanje prema § 26 Abs. 2 Uredbe o zapošljavanju (BeschV) (Zapadnobalkanska odredba)
Continue