Appointment-System of the German Foreign Office — Danzig

Please choose an area

Wizyta w konsulacie

Witamy na stronie Konsulatu Generalnego w Gdańsku w systemie rezerwacji terminów wizyt!

 

Tutaj mogą Państwo zarezerwować termin wizyty w sprawie:

 • wydania po raz pierwszy paszportu lub dowodu osobistego
 • wydania nowego paszportu lub dowodu osobistego, ponieważ dotychczasowy paszport wzgl. dowód osobisty wkrótce straci wzgl. już stracił ważność lub dotychczasowy paszport wzgl. dowód osobisty został utracony
 • złożenia wniosku o wydanie paszportu dla dziecka
 • złożenia wniosku o wydanie paszportu tymczasowego lub
 • złożenia wniosku o wydanie dokumentu podroży zastępującego paszport
 • potwierdzenia osobistego stawienia się na formularzu „Poświadczenie życia" (Lebensbescheinigung), wymaganego corocznie przez organ rentowy
 • złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na przewóz zwłok (Leichenpass) albo zaświadczenia na przewóz urny z prochami (Urnenbescheinigung) do Niemiec
 • uzyskania uwierzytelnionej fotokopii (np. świadectw, wszelkiego rodzaju dokumentów)
 • złożenia wniosku o wydanie policyjnego zaświadczenia o niekaralności i uzyskania w tym celu uwierzytelnionej kopii paszportu
 • odrzucenia spadku
 • złożenia oświadczenia o wyborze nazwiska dziecka urodzonego poza granicami Niemiec w ramach składanego po raz pierwszy wniosku o wydanie paszportu (np. w przypadku dzieci, których rodzice mają różne nazwiska lub dzieci, których rodzice nie pozostają ze sobą w związku małżeńskim)
 • złożenia wniosku o wydanie niemieckiego aktu urodzenia w przypadku dziecka urodzonego poza granicami Niemiec
 • złożenia oświadczenia o wyborze nazwiska w przypadku małżeństwa zawartego poza granicami Niemiec w ramach składanego po raz pierwszy wniosku o wydanie paszportu z powodu zmiany nazwiska jednego z małżonków (np. przyjęcie nazwiska małżonka/małżonki, nazwisko podwójne, powszechne w Polsce nazwisko w rodzaju żeńskim, itp.)
 • złożenia wniosku o wydanie niemieckiego aktu małżeństwa w przypadku małżeństwa zawartego poza granicami Niemiec
 • złożenia wniosku o stwierdzenie niemieckiego obywatelstwa
 • złożenia wniosku o nowy dowód potwierdzający obywatelstwo
 • w celu opatrzenia pieczęcią i zatwierdzenia poświadczenia przekroczenia granicy (Grenzübertrittsbescheinigung).

Więcej informacji dotyczących wyżej wymienionych spraw (patrz: Alfabetyczny spis haseł) znajdą Państwo na stronie internetowej przedstawicielstw Niemiec w Polsce.

Konsulat Generalny w Gdańsku nie przyjmuje wniosków wizowych. Ambasada Niemiec w Warszawie przyjmuje wnioski wizowe od wnioskodawców z całej Polski. 

 

Proszę zarezerwować dla każdego wnioskodawcy jeden osobny termin! Ze względu na zwiększoną liczbę interesantów nie jest możliwe złożenie wniosku dla kilku osób w czasie jednego umówionego terminu. Podczas kontroli wejścia należy przedłożyć potwierdzenie rezerwacji wizyty dla każdej osoby składającej wniosek. Wpuszczone zostaną tylko osoby, które przedstawią potwierdzenie umówionego spotkania.

Wpisując swoje dane, proszę pamiętać o poprawnym zapisie imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej (e-mail). Po dokonaniu rezerwacji terminu wnioskodawca otrzyma potwierdzenie drogą elektroniczną. Prosimy o punktualne przyjście na umówioną wizytę w Dziale Paszportowym i o zabraniu ze sobą wydruku potwierdzenia otrzymanego drogą elektroniczną, w przeciwnym razie wizyta może nie dojść do skutku.

  Zaświadczenia o przekroczeniu granicy mogą być wydawane tylko w przypadku posiadania ważnej Karty Pobytu (pieczątki w paszporcie itp. nie są akceptowane)!
  A border crossing certificate is only issued if a valid Karta Pobytu is presented (no stamp in passport)!

Państwa dokumenty (paszport i dowód osobisty) tożsamości zostaną wysłane pocztą.

Należy być w Konsulacie Generalnym na początku spotkania, w przeciwnym razie spotkanie może zostać odwołane, a państwo może zostać odrzucone.

Be at the Consulate General at the beginning of the appointment, otherwise the appointment may be cancelled and you may be turned away.

Continue