Appointment-System of the German Foreign Office — Hanoi

Please choose an area

Visa/ Thị thực

Visa application (Please book separate appointments for each visa applicant)

Nộp hồ sơ xin cấp thị thực (Đăng ký riêng hẹn nộp hồ sơ cho từng trường hợp xin cấp thị thực)

Continue

Passport/ Hộ chiếu Đức

Application for german passports (Please book separate appointments for each applicant) Please notice that -only- applications for german passport holders can be registered here. All other applications will -not- be recognized and automatically canceled. All visa applications have to be done in the corresponding category.

Đặt đơn xin cấp hộ chiếu công vụ, hộ chiếu phổ thông Đức (Người xin cấp hộ chiếu phải đăng ký riêng một hẹn cho bản thân). Xin lưu ý: Mục này -chỉ- dành cho việc đăng ký hẹn nộp hồ sơ xin cấp hộ chiếu Đức. Nếu đăng ký nhầm hẹn nộp hồ sơ xin cấp thị thực vào mục này, thì đăng ký không được công nhận và sẽ tự động bị xóa. Đăng ký hẹn nộp hồ sơ xin cấp thị thực phải được thực hiện trong mục dành cho riêng cho việc này.

Continue

STUDENTS-Authorization of signature for account opening / Chứng thực chữ ký cho việc mở tài khoản của SINH VIÊN

STUDENTS - Authorization for signature for account opening

 

These appointements are --only-- available for the authorization of signature for account opening at the Deutsche Bank.

and --NOT-- for visa application.

 

 

Chứng thực chữ ký cho việc mở tài khoản của SINH VIÊN.

 

Hẹn làm việc này -- chỉ -- dành cho mục đích xin chứng thực chữ ký để mở tài khoản tại ngân hàng Deutsche Bank, -- không -- được sử dụng cho mục đích xin cấp thị thực.

Continue