Appointment-System of the German Foreign Office — Ho-Chi-Minh-Stadt

Please choose an area

General Information

 

Notice on applications for Schengen visas:

 

Applications for visas for short stays of up to 90 days (Schengen visas) can only be submitted through our service provider VFS Global. Please contact VFS directly to book an appointment by telephone or E-mail; the information is available on the VFS website.

 

Continue

Visa for long-term stays

You are planning a stay of more than 90 days?
Please book an appointment here and click on "Continue" below the following Vietnamese text.

Thị thực dài hạn

Bạn có dự định lưu trú trên 90 ngày?
Bạn vui lòng đặt lịch hẹn tại đây và bấm vào mục "Continue" (tiếp tục) để được đặt lịch.

Continue

Consular Services

You require a consular service, such as an authentication or a certification? For more information, please click "Continue".

 You may come to the Consulate General without an appointment  at the following hours:

Monday, Tuesday, Thursday from 08:30 until 09:30 hrs (except holidays)

Dịch vụ lãnh sự

Quý vị cần các dịch vụ lãnh sự như chứng giấy tờ? Để có thêm thông tin vui lòng bấm vào mục "Continue" (tiếp theo).

Continue

German Passport and Identity Card services

You are a German citizen and would like an appointment to apply for a new passport and/or an identity card or to collect your passport/identity card? Please book an appointment here and click on "Continue" below the following Vietnamese text.

You want to apply for a first German passport for your new-born child? This may require a declaration of name which can be submitted as part of an application for a German birth certificate for a birth abroad. In this case, please do not book an appointment here, but contact us directly via e-mail at rk-kontakt@hoch.diplo.de

The validity of your child's passport expires and you would like to apply for a new one? Then please book an appointment here and click on "Continue" below the following Vietnamese text.

Dịch vụ hộ chiếu/chứng minh thư Đức

Quý vị là công dân Đức và muốn đặt hẹn để nộp đơn xin làm mới hộ chiếu Đức/chứng minh thư Đức? Vui lòng đặt một cuộc hẹn và bấm vào mục "Continue" (tiếp theo).

Quý vị có ý định làm hộ chiếu lần đầu tiên cho con của mình, để làm được điều này bắt buộc Quý vị phải có giấy xác nhận tên theo quy trình đăng ký giấy khai sinh Đức cho các bé sơ sinh tại nước sở tại. Quý vị không đặt hẹn trên hệ thống mà vui lòng viết Email trực tiếp đến rk-kontakt@hoch.diplo.de để được hướng dẫn.

Trong trường hợp con của quý vị đã có khai sinh Đức và hộ chiếu Đức, nhưng hộ chiếu Đức của con quý vị còn thời hạn ít hơn 6 tháng và do đó Quý vị muốn xin hộ chiếu Đức mới cho con? Vui lòng đặt một cuộc hẹn và bấm vào mục "Continue" (tiếp theo).

Continue