Appointment-System of the German Foreign Office — Ho-Chi-Minh-Stadt

Please choose an area

Visa for long-term stays (more than 90 days) / Thị thực dài hạn (trên 90 ngáy)

You intend a stay of more than 90 days?
Please book an appointment here and click on “continue”.

Do you intend a long-term stay of more than 90 days for the purpose of a long-term language course and/or employment (also vocational training / internship)?

Then please note the following information:

  • Appointments in this visa category cannot be booked via the online booking system.
  • To book an appointment, please contact the visa office of the Consulate General directly by e-mail at

visa@hoch.diplo.de

Quý vị dự định lưu trú tại Đức trong khoảng thời gian trên 90 ngáy?
Nếu vậy, Quý vị vui lòng nhấn „tiếp tục“ ("continue") để đặt lịch hẹn tại đây. 

Quý vị dự định lưu trú tại Đức trong khoảng thời gian hơn 03 tháng với mục đích học tiếng Đức dài hạn và/hoặc làm việc (cũng như học nghề / thực tập / dự thính)?

Quý vị vui lòng lưu ý những chỉ dẫn sau:

  • Quý vị không thể đặt hẹn đối với loại thị thực này thông qua hệ thống đặt lịch hẹn.
  • Để đặt hẹn, Quý vị vui lòng liên hệ trực tiếp Phòng Thị thực của Tổng Lãnh sự quán CHLB Đức qua email: visa@hoch.diplo.de

Continue

Apply for a German passport / ID Card / Change of residence / Đặt lịch hẹn để xin cấp hộ chiếu ĐỨC / Chứng minh thư ĐỨC / Thay đổi chỗ ở

Lưu ý đối với người xin cấp thị thực: Hạng mục đặt lịch hẹn này chỉ dành riêng cho người có quốc tịch Đức xin cấp hộ chiếu. Những lịch hẹn xin cấp thị thực được đặt theo hạng mục này sẽ tự động bị hủy. Sau đó, Quí vị không thể đặt lịch hẹn thay thế.

You are a German citizen and would like an appointment to apply for a new passport and/or an identity card? Please book an appointment here and click on “continue”.

You want to apply for a first German passport for your new-born child? This may require a declaration of name which can be submitted as part of an application for a German birth certificate for a birth abroad. In this case, please do not book an appointment here, but contact us directly via e-mail at rk-kontakt@hoch.diplo.de

The validity of your child's passport expires and you would like to apply for a new one? Then please book an appointment here and click on “continue”.

Important notice for identity card applicants: Due to technical issues, the Consulate General currently cannot activate the eID function of the identity card. We are working to resolve this issue.

Continue