Terminvergabesystem des Auswärtigen Amts — Pristina

Bitte wählen Sie einen Bereich aus

Visa / Vizat

Die Botschaft nimmt derzeit nur Visumsanträge in den Kategorien an, die nicht bzw. nicht mehr von den Einreisbeschränkungen betroffen sind (weitere Informationen dazu finden Sie hier).

Für folgende Kategorien können ab sofort hier wieder Termin angefragt bzw. gebucht werden: 

 • Familienzusammenführung
 • Aufnahme einer qualifizierten Beschäftigung mit in Deutschland anerkanntem Abschluss (inkl. Blaue Karte EU)
 • Studium (mit Studienzulassung, nicht als Studienbewerber oder zum Sprachkurs)
 • Ausbildung (mit Ausbildungsvertrag, nicht zur Ausbildungssuche) oder Anpassungsmaßnahme in Gesundheitsberufen (mit Defizitbescheid)
 • Au-Pair-Aufenthalt von mindestens 6 Monaten
 • berufliche Anpassungs- und Weiterbidlungsmaßnahmen mit einer geplanten Dauer von mindestens 6 Monaten
 • Wiedereinreise (bei abgelaufener oder verlorener deutscher Aufenthaltserlaubnis) 

Für andere Reisezwecke können derzeit keine Termine über das Terminsystem angefragt bzw. gebucht werden, insbesondere auch nicht für Kurzaufenthalte (Schengen-Visa) und zur Arbeitsaufnahme nach der Westbalkanregelungen oder für Ferienbeschäftigungen. 

Wenn Sie jetzt einen Termin buchen möchten klicken Sie unter dem albanischen Text auf "Weiter".

Vollständig gegen Covid-19 geimpfte Personen können ab dem 25.06.2021 auch zu Besuchsreisen, Geschäftsreisen und touristischen Reisen wieder nach Deutschland einreisen sofern sie über das ggf. erforderliche gültige Visum verfügen. Voraussichtlich ab Anfang Juli können bei der Botschaft in Pristina hierfür auch wieder Termine für Schengen-Visa vereinbart werden (aktuell ist eine Terminbuchung aus organistorischen Gründen noch nicht möglich). Die Terminbuchung kann dann wieder ausschließlich über dieses Terminsystem erfolgen. Bei der Antragstellung sind Unterlagen zum Impfstatus vorzulegen. Personen, die nicht vollständig gegen Covid-19 geimpft sind können grundsätzlich keinen Termin zur Beantragung eines Schengen-Visums buchen, es sei denn für sie gilt Ausnahme von den Einreisebeschränkungen und sie verfügen über die erforderlichen Nachweise.

 

 

Ambasada aktualisht pranon vetëm kërkesa për viza të kategorive, të cilat nuk janë, gjegjësisht nuk janë më të prekura nga kufizimet e udhëtimit. (Informata më të hollësishme gjeni këtu

Për kategoritë në vijim me efekt të menjëhershëm mund sërish të parashtrohen kërkesa për termine: 

 • Bashkim familjar
 • Nisje e punësimit të kualifikuar me një shkollim të njohur zyrtarisht në Gjermani
 • Studime (që lejim të konfirmuar për studime, jo si kandidat për studime, apo për ndjekje të kursit gjuhësor) 
 • Shkollim profesional (me kontratë të shkollimit profesional, jo për kërkim të shkollimit profesional) ose plotësimin e kualifikimit në profesionet shëndetësore (me vërtetim të pranimit të kualifikimit) 
 • Rihyrje (në rast të skadimit të afatit, apo humbjes së lejeqëndrimit gjerman) 

Për qëllime të tjera të udhëtimit aktualisht nuk mund të bëhen kërkesa për termine nëpërmjet sistemit të termineve, veçanërisht jo për qëndrime afatshkurtëra (viza Schengen) dhe nisje të punësimit në bazë të Rregullores së Ballkanit Perëndimor, ose punësim sezonal.

Dok ograničenje ulaska traje izuzeci postoje samo u posebnim slučajevima, kada postoje hitni razlozi, koji opravdavaju izuzimanje od ograničenja ulaska. Ambasada će na svojoj internet stranici odmah informisati kada dođe do promene situacije. 

Personat plotësisht të vaksinuar kundër Covid-19 me efekt nga data 25.06.2021 mund sërish të udhëtojnë drejt Gjermanisë për vizita, udhëtime afariste apo turistike, nëse evtl. kanë një vizë të nevojshme. Sipas parashikimeve nga fillimi i korrikut në Ambasadën Gjermane në Prishtinë sërish mund të caktohen termine për viza Schengen. Rezervimi i termineve atëherë mund të bëhet vetëm përmes sistemit online të termineve. Me rastin e parashtrimit të kërkesës për vizë duhet paraqitur dokumentet mbi statusin e vaksinimit. Personat të cilët nuk kanë vaksinuar plotësisht kundër Covid-19, parimisht nuk mund të aplikojnë për termin për vizë Schengen, përveç nëse për ta vlejnë  ërjashtimet nga kufizimet e udhëtimit dhe nëse posedojnë dëshmitë e nevojshme.

Hier geht es weiter:

Weiter

Deutsche Pässe und sonstige konsularische Angelegenheiten / Pasaporta gjermane dhe çështje të tjera konsullore (përveq vizave)

Aufgrund der erforderlichen Gesundheitsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie können Sie leider derzeit keine Termin direkt buchen. Sie können jedoch für folgende Dienstleistungen einen Termin anfragen:

 • Antrag auf Ausstellung eines deutschen Reisepasses, Personalausweises oder Kinderreisepasses
 • Unterschriftsbeglaubigung
 • Antrag auf Ausstellung eines Führungszeugnisses
 • Einverständniserklärung zum Familiennachzug
 • Erbausschlagungserklärung
 • Grenzübertrittsbescheinigung, Nachweis der Ausreise aus Deutschland
 • Abgabe einer Geburtsanzeige und/oder Namenserklärung.

 Bitte schreiben Sie hierzu eine E-Mail an corona@pris.diplo.de und machen Sie folgende Angaben (möglichst in deutscher oder englischer Sprache):

 • Name, Vorname der Person, die vorsprechen wird,
 • Geburtsdatum der Person, die vorsprechen wird,
 • Pass/ID-Nummer der Person, die vorsprechen wird,
 • Art der Dienstleistung, die Sie benötigen (s. Auflistung oben),
 • Ihre E-Mail-Adresse,
 • Ihre Telefonnummer.

Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen keinen Termin geben können wenn Ihre Angaben unvollständig sind.

Wenn Sie eine Legalisation benötigen, können Sie den Antrag mit den erforderlichen Urkunden derzeit nur schriftlich einreichen. Das dazu erforderliche Antragsformular sowie weitere Informationen dazu finden Sie hier: www.pristina.diplo.de/legalisation .

Auch Kopiebeglaubigungen sind schriftlich möglich. Bitte übersenden Sie uns dazu die Orginale und Kopien (bitte einfache Kopien ohne Beglaubigung eines kosovarischen Notars!). Vergesse Sie nicht, Ihre vollständige Adresse, Ihre E-Mail und ihre Telefonnummer anzugeben und erklären Sie in einem Begleitschreiben genau, was Sie benötigen. Ohne vollständige Informationen können wir Ihren Antrag nicht bearbeiten.

Wenn Sie einen neuen deutschen Pass, eine Unterschriftsbeglaubigung, eine beglaubigte Kopie, eine konsularische Bescheinigung etc. benötigen, müssen Sie vorab einen Termin reservieren. Für Visaangelegenheiten können Sie in diesem Bereich keine Termine buchen!

Vor der Terminbuchung bitten wir Sie, sich auf unserer Internetseite über die verschiedenen Dienstleistungen der Botschaft zu informieren. Bitte buchen Sie einen Termin nur, wenn Sie sicher sind, dass Sie diesen auch wahrnehmen können. 

Um Missbrauch bei der Terminvergabe vorzubeugen, behält sich die Botschaft das Recht vor, alle nicht zum Termin erschienenen Personen für einen Monat von der Terminvereinbarung zu sperren. 

Die Terminbuchung ist kostenfrei!

Zum reservierten Termin müssen Sie persönlich zur Botschaft kommen.

****

Mirë se vini në sistemin për dhënien e termineve të Ambasadës Gjermane Prishtinë.

Për shkak të masave të ndërmarra nga Ministria e Shëndetësisë lidhur me pandeminë covid-19, fatkeqësisht ju tani nuk mund të caktoni termin direkt në këtë kategori. Ju megjithatë mund të pyesni për një termin pë shërbimet në vijim:

 • Kërkesë për lëshim të një pasaporte gjermane, letërnjoftimi gjerman ose pasaporte për fëmijë gjermane
 • Vërtetim të nënshkrimit
 • Kërkesë për lëshimin e një certificate policore
 • Deklarata e pëlqimit të njërit prind për bashkim familjar
 • Deklarata për heqje dorë nga trasghëgimia
 • Vërtetimi i kalimit të kufirit, dëshmia për dalje nga Gjermania
 • Dhënia e një deklarate për regjistrim të lindjes dhe/ose për mbiemër

Ju lutemi që për këtë ta shkruani një email në adresën corona@pris.diplo.de dhe ju lutemi t’i shënoni të dhënat në vijim (mundësisht në gjuhën gjermane ose angleze):    

 • Mbiemri, emri i personit, i cili do të paraqitet
 • Data e lindjes e personit, i cili do të paraqitet
 • Numri i pasaportes/leternjoftimit të personit, që do të paraqitetLloji i shërbimit që ju nevoitet (shiqo listen lartë)
 • Adresa juaj e emailit
 • Numri juaj i telefonit.

Ju lusim të keni parasysh, që nuk mund t‘ju japim termine nëse të dhënat tuaja nuk janë të kompletuara.

Nëse keni nevojë për një legalizim, kërkesën për këtë së bashku me çertifikatat e nevojshme tani mund t‘i dorëzoni vetëm me shkrim. Formularin e nevojshëm për këtë kërkesë dhe informatat e tjera i gjeni këtu: www.pristina.diplo.de/xk-sq/service/-/2116484 .

Poashtu edhe vërtetimet e kopjeve janë të mundura me shkrim. Ju lusim që për këtë të na i dërgoni origjinalet dhe kopjet (ju lusim kopje të thjeshta pa vula të verifikimit të noterëve kosovarë!)  Mos harroni ta shënoni adresën tauj, emailin tuaj si dhe numrin tuaj të telefonit dhe ju lusim që në një shkresë shoqërusese ta sqaroni saktësisht çka ju nevoitet. Pa informata të kompletaura ne nuk mund ta përpunojmë kërkesën tuaj.

Para rezervimit të terminit, ju lutemi të informoheni rreth shërbimeve të ndryshme të cilat i ofron Ambasada në faqen tonë të internetit:
http://www.pristina.diplo.de/Vertretung/pristina/de/04/A-Z/01-A-Z.htlm#topic65

Ju lutemi rezervoni një termin vetëm nëse jeni të sigurt se do të paraqiteni në të. Për të shmangur keqpërdorimin e dhënies së termineve, Ambasada ka të drejtë, që të gjithë personave të cilët nuk janë paraqitur në termin, t´u ndalojë caktimin e një termini për një muaj.

Rezervimi i terminit është pa pagesë!

Në terminin e caktuar duhet të paraqiteni personalisht në Ambasadë.

Weiter