Appointment-System of the German Foreign Office — Pristina

Please choose an area

Visa / vize

Welcome to the online visa appointment system of the German Embassy Pristina!
In order to apply for a visa for Germany and / or the Schengen area you need to arrange an appointment.
Before booking this appointment we kindly ask you to carefully study the information regarding visa procedures provided on our website: www.pristina.diplo.de
Please book a separate appointment for each applicant (also children)!
Please book an appointment only when you are sure you will be able to keep it. To prevent misuse of the appointment system, the German Embassy reserves the right to block applicants who did not show up for their appointment from a future booking.
Booking an appointment through our online system is free of charge!
On the the day of your appointment you have to appear at the Embassy in person.

Please press "continue" to book your appointment.

 

*****

Dobrodošli u sistem za rezervaciju termina za vize Nemačke Ambasade u Prištini.
Da biste podneli zahtev za izdavanje viza za Nemačku, ili neku drugu zemlju Šengena, potrebao je da rezervišete termin.
Molimo Vas da se na stranici Ambasade, www.pristina.diplo.de, informišete o postupku za izdavanje viza, pre nego što rezervišete termin.
Za svakog podnosioca zahteva (takođe i za decu) mora se rezervisati poseban termin.
Da bi se izbegla zloupotreba rezervacije termina, Nemačka Ambasada zadržava pravo da svim osobama koje se ne pojave u ugovorenom terminu na mesec dana onemogući ugovaranje termina.
Rezervacija termina preko našeg onlajn sistema je besplatna!
U vreme rezervisanog termina morate lično doći u Nemačku Ambasadu u Prištini.

Molimo Vas kliknite "continue" da biste nastavili sa rezervacijom termina.

Continue

Pasaporta gjermane dhe çështje të tjera konsullore (përveq vizave)/ Deutsche Reisepässe und sonstige Konsularangelegenheiten (außer Visa)

Mirë se vini në sistemin për dhënien e termineve të Ambasadës Gjermane Prishtinë.

Nëqoftëse ju nevojitet një pasaportë gjermane, një vërtetim i nënshkrimit, një kopje e vërtetuar, një vërtetim konsullor, etj. paraprakisht duhet ta caktoni një termin. Ju nuk mund të caktoni këtu termine për çështje të vizave.

Para rezervimit të terminit, ju lutemi të informoheni rreth shërbimeve të ndryshme të cilat i ofron Ambasada në faqen tonë të internetit: http://www.pristina.diplo.de/Vertretung/pristina/de/04/A-Z/01-A-Z.htlm#topic65 Ju lutemi rezervoni një termin vetëm nëse jeni të sigurt se do të paraqiteni në të. Për të shmangur keqpërdorimin e dhënies së termineve, Ambasada ka të drejtë, që të gjithë personave të cilët nuk janë paraqitur në termin, t´u ndalojë caktimin e një termini për një muaj. Rezervimi i terminit është pa pagesë! Në terminin e caktuar duhet të paraqiteni personalisht në Ambasadë.

Willkommen beim Terminvergabesystem der Deutschen Botschaft Pristina.

Wenn Sie einen neuen deutschen Pass, eine Unterschriftsbeglaubigung, eine beglaubigte Kopie, eine konsularische Bescheinigung etc. benötigen, müssen Sie vorab einen Termin reservieren. Für Visaangelegenheiten können Sie in diesem Bereich keine Termine buchen!

Vor der Terminbuchung bitten wir Sie, sich auf unserer Internetseite über die verschiedenen Dienstleistungen der Botschaft zu informieren. Bitte buchen Sie einen Termin nur, wenn Sie sicher sind, dass Sie diesen auch wahrnehmen können. Um Missbrauch bei der Terminvergabe vorzubeugen, behält sich die Botschaft das Recht vor, alle nicht zum Termin erschienenen Personen für einen Monat von der Terminvereinbarung zu sperren. Die Terminbuchung ist kostenfrei! Zum reservierten Termin müssen Sie persönlich zur Botschaft kommen.

 

Continue