Appointment-System of the German Foreign Office — Skopje

Please choose an area

Mirëseerdhët në sistemin për dhënien e termineve të ambasadës Gjermane në Shkup / Welcome to the Appointment Booking System of the German Embassy in Skopje

Për parashtrimin e këskesës për vizë për Gjermani Ju nevojitet një termin. Para rezervimit të terminit, Ju lutemi të informoheni për procedurën e vizave në faqen e internetit të Ambasadës:  www.skopje.diplo.de/Vertretung/skopje/mk/alb/Visabestimmungen/Visabestimmungen_20und_20Konsularisches.html. Ju informojmë se në Ambasadën Gjermane në Shkup, kërkesë për vizë mund të parashtrojnë vetëm personat me vendbanim në Maqedoni dhe personat që posedojnë letërnjoftim maqedonas ose leje qëndrimi për Maqedoni.

Nën linkun www.skopje.diplo.de/Vertretung/skopje/mk/alb/Visabestimmungen/Visabestimmungen_20und_20Konsularisches.html mund t’i gjeni fletë-informacionet me dokumentat e nevojshëm  për një qëndrim afatshkurtër dhe afatgjatë.

Për secilin parashtrues të kërkesës, edhe fëmijët, duhet rezervuar një termin të veçantë, në terminin e rezervuar çdo person duhet të paraqitet patjetër personalisht në Ambasadën Gjermane në Shkup.

Ju lutemi rezervoni një termin vetëm nëse Jeni të sigurt se do mund të paraqiteni në të.

Rezervimi i terminit në sistemin tonë online është pa pagesë!  

Informacione lidhur me rezervimin e terminit:

Të gjitha të dhënat e parashtruesit të kërkesës për vizë duhet të regjistrohen sipas të dhënave në pasaportë. Adresa e e-mailit duhet të jetë e vlefshme. Ju do të pranoni një e-mail përmes të cilit do të konfirmohet termini Juaj. Kur të  paraqitni  kërkesën në zyrën për viza, Ju lutemi të merrni me vete një kopje të shtypur të-mailit në fjalë, përndryshe termini nuk do të pranohet.

Në listën e termineve Ju mund të rezervoni një termin të lirë sipas zgjidhes Tuaj (terminin  e rradhës ose, sipas dëshirës,  një termin tjetër): Ju e zgjidhni një termin dhe një kohë të caktuar (p.sh. mes orës 08:00 dhe 08:15). Ju lutemi për mirëkuptim, se mund të rezervoni vetëm një nga termminet e ofruar  dhe jo më herët. Në mënyrë që të shmangen pritjet e panevojshme, Ju lutemi të paraqiteni saktësisht me kohë në terminin e caktuar në Ambasadë dhe të lajmëroheni tek hyrja e zyrës për viza (nëse termini është caktuar në orën 08:00-08:15, atëherë Ju duhet të paraqiteni në orën 07:50).

Ju lutemi për mirëkuptim, që në rast se paraqiteni me vonesë, kërkesa Juaj për vizë nuk do mund të shqyrtohet. Në një rast të tillë, Ju duhet të rezervoni një temin të ri.

Kërkesa jo të plota nuk mund të pranohen, andaj duhet të rezervohet një termin i ri.

Për të shmangur keqpërdorimin e dhënies se termineve,  Ambasada ka të drejtë, të gjithë personave të cilët nuk janë paraqitur në terminin e caktuar, t‘u ndalojë  rezervimin e një termini tjetër për një muaj.

 

Ju lutemi klikoni "weiter"  që të vazhdoni me rezervimin e terminit.

 

Welcome to the Appointment Booking System of the German Embassy in Skopje

If you intend to apply for a visa you will need to schedule an appointment first. Prior to booking the appointment please read the information about the visa process carefully. You can find this information on the website of the Embassy:  www.skopje.diplo.de/Vertretung/skopje/mk/alb/Visabestimmungen/Visabestimmungen_20und_20Konsularisches.html

Please note that only persons can apply for a visa at this Embassy who have their residence in Macedonia and who have a Macedonian ID or residence permit.

Clicking the link www.skopje.diplo.de/Vertretung/skopje/mk/alb/Visabestimmungen/Visabestimmungen_20und_20Konsularisches.html  you will find our information leaflets about all the documents that have to be presented for a long term stay.

 

Every applicant, also children, need one individual appointment and have to come in person to the German Embassy in Skopje.

Please book the appointment only when you expect to keep it.

 

Booking an appointment through our online system is free of charge!

Information about booking an appointment:

All data about the applicant must be entered as stated in the passport. The e-mail-address must be valid. You will receive an e-mail with the confirmation of your appointment. You have to present the printed e-mail confirmation at the appointment or you will not be admitted.

 

You can see vacant appointment dates in the calendar view, where you can select and book the desired appointment (either the earliest one or at a later time/date of your own choice). You have to choose a date and a timeframe (e.g. from 08:00 to 08:15 am). It is not possible to get earlier appointments than shown online. In order to avoid waiting times please appear at the entrance of the visa section on time at the beginning of your timeframe (e.g. latest little before 08.00 am for a timeframe from 8:00 to 08:15 am).

 

If you are late the application will not be accepted. In this case you will have to book a new appointment.

Incomplete applications will not be accepted and you will have to book a new appointment.

To avoid misuse of booking appointments the Embassy reserves the right to block all persons who did not come to their appointment for the duration of one month.

Please click here "continue" to continue with the booking

 

Continue