Appointment-System of the German Foreign Office — Skopje

Please choose an area

listën e pritjes për termine (bashkim familjar, „Werkvertragarbeitnehmer“, Rregullorja për Ballkanin Perëndimor)

Tani Ju keni mundësinë që të regjistroheni në listën e pritjes për termine. Terminet caktohen në mënyrë kronologjike. Ju lutemi zgjidhni listën e duhur të pritjes për qëllimin e dëshiruar të aplikimit. Regjistrimet e pasakta do të anulohen; aplikimet për vizë nuk do të pranohen nëse regjistrimi i terminit është i pasktë.

Pasi të jeni regjistruar në listën e pritjes për termine, Ju brenda 30 minutave do të merrni një konfirmim fillestar përmes emajlit me informacione plotësuese mbi procedurën dhe një numër të regjistrimit (Referenznummer).

 Lista e pritjes për termine me qëllim punësimi sipas nenit 26 paragrafi 2 i Rregullores për punësim (“Rregullorja për Ballkanin Perëndimor”) është e hapur vetëm në periudha të caktuara, Informacione lidhur me këtë mund të gjeni në faqen tonë të internetit.

 

Continue

Vizë për punë të kualifikuar / Studime

Këtu keni mundësi për rezervim direkt të një termini për kategoritë e mëposhtme:

 

- Shoferë profesionistë

- Kartoni i kaltër / persona me kualifikim të lartë

- Shkollim dhe formim profesional

- Au Pair / shërbim vullnetar

- Vetëpunësim

- Shkencëtarë

- Praktika

- infermierë - infermierë me shkollim të njohur ose vërtetim për defiçit

- punësim në anije

 

Nuk ka dhënie të veçantë të termineve dhe as listë pritjeje terminesh.

 

Nëse dëshironi të rezervoni një termin për

- bashkim familjar

ose

- punësim sipas „Rregullores për Ballkanin Perëndimor“,

në rast të tillë Ju lutemi të regjistroheni në listën përkatëse të pritjes për termine. Kërkesa për bashkim familjar ose për punësim sipas „Rregullores për Ballkanin Perëndimor“, nuk mund të pranohen sipas kësaj mënyre të rezervimit të termineve.

Për të aplikuar për vizë, termini është i domosdoshëm. Sistemi i rezervimit të termineve është falas (gjithashtu edhe formularët për aplikim dhe listat me dokumentet e kërkuara). Mundësitë për rezervimin e termineve janë të njеjta për të gjithë vizitorët; ndërmjetësues ose agjensi udhëtimi nuk kanë qasje të privilegjuar në sistemin tonë të termineve, oferta të tilla nuk janë serioze.

 


Ju lutemi të keni parasysh se kur rezervoni një termin përmes një agjensie, Ju e bëni veten të varur nga agjensia nëse adresa e emailit e agjencisë shënohet në vend të adresës Tuaj të emailit në rezervimin e terminit. Si pasojë, Ju nuk keni qasje në rezervimin e terminit, edhe nëse rezervimi është në emrin Tuaj, pasi sistemi i automatizuar i termiveve dërgon mesazhe vetëm në adresën e emailit të regjistruar në sistem. Ju, në rast të tillë, nuk jeni në gjendje të konstatoni vetë nëse takimi është rezervuar dhe konfirmuar apo anuluar, por vareni nga gatishmëria e agjensive për të bashkëpunuar, madje mund të keni edhe kërkesa financiare nga ana e tyre. Nëse nuk jeni në gjendje të paraqiteni në terminin e caktuar, sepse nuk keni pasur qasje në adresën e postës elektronike të agjensisë, kjo nuk Ju jep të drejtën për një termin të veçantë. Prandaj, ne Ju këshillojmë shprehimisht, të mos hiqni dorë nga kontrolli mbi rezervimin e takimit.


 

Para se të rezervoni një termin, Ju këshillojmë të lexoni me kujdes informacionet lidhur me procedurën e aplikimit. Këto informacione dhe listat me dokumentet e kërkuara mund t'i gjeni në faqen e internetit të Ambasadës: www.skopje.diplo.de

Ju lutemi rezervoni një termin vetëm nëse mund të paraqiteni në datën e caktuar. Nëse nuk jeni në gjendje të paraqiteni, ju lutemi anuloni terminin me kohë. Në këtë mënyrë Ju kontribuoni në një planifikim të drejtë të termineve. Varësisht nga numri i lartë sezonal i kërkesave, mund të ndodhë që terminet të jenë tashmë plotësisht të rezervuara ose duhet të rezervohen më herët. Lista e termineve aktivizohet rregullisht. Nëse aktualisht nuk ka termine të disponueshme, Ju lutemi kontrolloni më vonë, nëse ka termine të lira.

Ju rezervimin e terminit mund ta bëni vetë, shpejt dhe lehtë. Në terminin e caktuar duhet të paraqiteni personalisht në Ambasadë.

 

Continue