Terminvergabesystem des Auswärtigen Amts — Pristina

Bitte wählen Sie einen Bereich aus

Visa / Vizat

Hinweis: Aufgrund der bestehenden Einreisebeschränkungen für alle nicht unbedingt notwendigen Reisen aus Drittstaaten in die Bundesrepublik Deutschland zur weiteren Eindämmung von COVID-19 kann die Botschaft derzeit grundsätzlich keine neuen Visumsanträge annehmen. Die Buchung von Terminen ist vorübergehend daher nicht möglich.  

Solange die Einreisebeschränkungen bestehen können Visumsanträge nur ausnahmsweise dann angenommen werden, wenn zwingende Gründe vorliegen, die eine der vorgesehenen Ausnahmen von den Einreisebeschränkungen rechtfertigen. Die Botschaft wird auf der Webseite umgehend informieren, wenn sich an dieser Situation Änderungen ergeben.

Njoftim: Për arsye të kufizimeve ekzistuese të hyrjes për të gjitha udhëtimet, jo patjetër të nevojshme nga shtetet e treta për në Republikën Federale të Gjermanisë me qëllim të ndalimit të përhapjes së COVID-19, ambasada në këtë kohë parimisht nuk mund të pranojë aplikacione të reja për viza. Për këtë arsye caktimi i termineve nuk është i mundur.

Derisa kufizimet e hyrjes ekzistojnë edhe më tej, pranimi i aplikacioneve realizohet vetëm në raste të veçanëta, në qoftë se ekzistojnë arsye të detyrueshme, të cilat i arsyetojnë përjashtimet e parapara të kufizimeve të hyrjes. Ambasada do të publikojë informatat nëpërmjet uebfaqes së saj, në rast se situata ndryshon.

Obaveštenje: Zbog trenutnih ograničenja prilikom ulaska u SR Nemačku za sve putnike iz trećih zemalja, čiji ulazak nije neophodan, a u cilju daljeg obuzdavanja COVID-19, Ambasada u principu ne prihvata nove zahteve za vizu. Zakazivanje termina stoga privremeno nije moguće. 

Dok ograničenje ulaska traje izuzeci postoje samo u posebnim slučajevima, kada postoje hitni razlozi, koji opravdavaju izuzimanje od ograničenja ulaska. Ambasada će na svojoj internet stranici odmah informisati kada dođe do promene situacije. 

Weiter

Deutsche Pässe und sonstige konsularische Angelegenheiten / Pasaporta gjermane dhe çështje të tjera konsullore (përveq vizave)

Aufgrund der erforderlichen Gesundheitsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie können Sie leider derzeit keine Termin direkt buchen. Sie können jedoch für folgende Dienstleistungen einen Termin anfragen:

 • Antrag auf Ausstellung eines deutschen Reisepasses, Personalausweises oder Kinderreisepasses
 • Unterschriftsbeglaubigung
 • Antrag auf Ausstellung eines Führungszeugnisses
 • Einverständniserklärung zum Familiennachzug
 • Erbausschlagungserklärung
 • Grenzübertrittsbescheinigung, Nachweis der Ausreise aus Deutschland
 • Abgabe einer Geburtsanzeige und/oder Namenserklärung.

 Bitte schreiben Sie hierzu eine E-Mail an corona@pris.diplo.de und machen Sie folgende Angaben (möglichst in deutscher oder englischer Sprache):

 • Name, Vorname der Person, die vorsprechen wird,
 • Geburtsdatum der Person, die vorsprechen wird,
 • Pass/ID-Nummer der Person, die vorsprechen wird,
 • Art der Dienstleistung, die Sie benötigen (s. Auflistung oben),
 • Ihre E-Mail-Adresse,
 • Ihre Telefonnummer.

Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen keine Termin geben können wenn Ihre Angaben unvollständig sind.

Wenn Sie eine Legalisation benötigen, können Sie den Antrag mit den erforderlichen Urkunden derzeit nur schriftlich einreichen. Das dazu erforderliche Antragsformular sowie weitere Informationen dazu finden Sie hier: www.pristina.diplo.de/legalisation .

Auch Kopiebeglaubigungen sind schriftlich möglich. Bitte übersenden Sie uns dazu die Orginale und Kopien (bitte einfache Kopien ohne Beglaubigung eines kosovarischen Notars!). Vergesse Sie nicht, Ihre vollständige Adresse, Ihre E-Mail und ihre Telefonnummer anzugeben und erklären Sie in einem Begleitschreiben genau, was Sie benötigen. Ohne vollständige Informationen können wir Ihren Antrag nicht bearbeiten.

Wenn Sie einen neuen deutschen Pass, eine Unterschriftsbeglaubigung, eine beglaubigte Kopie, eine konsularische Bescheinigung etc. benötigen, müssen Sie vorab einen Termin reservieren. Für Visaangelegenheiten können Sie in diesem Bereich keine Termine buchen!

Vor der Terminbuchung bitten wir Sie, sich auf unserer Internetseite über die verschiedenen Dienstleistungen der Botschaft zu informieren. Bitte buchen Sie einen Termin nur, wenn Sie sicher sind, dass Sie diesen auch wahrnehmen können. 

Um Missbrauch bei der Terminvergabe vorzubeugen, behält sich die Botschaft das Recht vor, alle nicht zum Termin erschienenen Personen für einen Monat von der Terminvereinbarung zu sperren. 

Die Terminbuchung ist kostenfrei!

Zum reservierten Termin müssen Sie persönlich zur Botschaft kommen.

****

Mirë se vini në sistemin për dhënien e termineve të Ambasadës Gjermane Prishtinë.

Për shkak të masave të ndërmarra nga Ministria e Shëndetësisë lidhur me pandeminë covid-19, fatkeqësisht ju tani nuk mund të caktoni termin direkt në këtë kategori. Ju megjithatë mund të pyesni për një termin pë shërbimet në vijim:

 • Kërkesë për lëshim të një pasaporte gjermane, letërnjoftimi gjerman ose pasaporte për fëmijë gjermane
 • Vërtetim të nënshkrimit
 • Kërkesë për lëshimin e një certificate policore
 • Deklarata e pëlqimit të njërit prind për bashkim familjar
 • Deklarata për heqje dorë nga trasghëgimia
 • Vërtetimi i kalimit të kufirit, dëshmia për dalje nga Gjermania
 • Dhënia e një deklarate për regjistrim të lindjes dhe/ose për mbiemër

Ju lutemi që për këtë ta shkruani një email në adresën corona@pris.diplo.de dhe ju lutemi t’i shënoni të dhënat në vijim (mundësisht në gjuhën gjermane ose angleze):    

 • Mbiemri, emri i personit, i cili do të paraqitet
 • Data e lindjes e personit, i cili do të paraqitet
 • Numri i pasaportes/leternjoftimit të personit, që do të paraqitetLloji i shërbimit që ju nevoitet (shiqo listen lartë)
 • Adresa juaj e emailit
 • Numri juaj i telefonit.

Ju lusim të keni parasysh, që nuk mund t‘ju japim termine nëse të dhënat tuaja nuk janë të kompletuara.

Nëse keni nevojë për një legalizim, kërkesën për këtë së bashku me çertifikatat e nevojshme tani mund t‘i dorëzoni vetëm me shkrim. Formularin e nevojshëm për këtë kërkesë dhe informatat e tjera i gjeni këtu: www.pristina.diplo.de/xk-sq/service/-/2116484 .

Poashtu edhe vërtetimet e kopjeve janë të mundura me shkrim. Ju lusim që për këtë të na i dërgoni origjinalet dhe kopjet (ju lusim kopje të thjeshta pa vula të verifikimit të noterëve kosovarë!)  Mos harroni ta shënoni adresën tauj, emailin tuaj si dhe numrin tuaj të telefonit dhe ju lusim që në një shkresë shoqërusese ta sqaroni saktësisht çka ju nevoitet. Pa informata të kompletaura ne nuk mund ta përpunojmë kërkesën tuaj.

Para rezervimit të terminit, ju lutemi të informoheni rreth shërbimeve të ndryshme të cilat i ofron Ambasada në faqen tonë të internetit:
http://www.pristina.diplo.de/Vertretung/pristina/de/04/A-Z/01-A-Z.htlm#topic65

Ju lutemi rezervoni një termin vetëm nëse jeni të sigurt se do të paraqiteni në të. Për të shmangur keqpërdorimin e dhënies së termineve, Ambasada ka të drejtë, që të gjithë personave të cilët nuk janë paraqitur në termin, t´u ndalojë caktimin e një termini për një muaj.

Rezervimi i terminit është pa pagesë!

Në terminin e caktuar duhet të paraqiteni personalisht në Ambasadë.

Weiter